43047678_10218240189782849_1137356199528759296_n

CRC LONG SEMADOH IDI CRC BAKELALAN

Tanggal 29 September 2018 rurum CRC Long semadoh idi CRC Bakelalan pangeh mepapu pegayam ratnan tuda tuda terawe ratnan pulung, pegkung, abpa idi kayuh.

Bang apu’ ineh inan tuda’ tuda’ terawe luk pangeh ginayam kai

42992914_10218240239464091_6784709526244294656_n

43056119_10218240240104107_6954561743200714752_n

Semetuneh, tanggal 8hb October 2018 inan gayam mangun ruen dai Long Semadoh Rayeh. Tau CRC pian nutum ngayam inih dengan kompeni Samling idi nateng Forest Dept, Tuan Resident Limbang, DO Lawas idi tuda’ tuda’ agensi perita luk berkenaan tetangen macing bang apu’ gayam ineh.

Iamo’ ui inan sabeng ngaceh kuh lawe ame’ tunge KK idi Miri. Merapet gayam luk inau CRC Long Semadoh idi Bakelalan dengan kompeni Samling miek nganau aceh bala putut luk do.

 

Advertisements

 

 

SEBAHGIAN ANGKATAN MUDA IDI PEMUDA BEM LONG TANID

Mawang niat. Ui miek ngalap kareb maya’ lawe dawa anak adi’ rat Gereja tau BEM Long Tanid nau pelayanan dai Borneo Theological Seminary (BTS) dai Ranau Sabah.

Ngikak Website BTS idih Klik Yenih: http://btssib.com/

Kuan idey idey anak tau luk megeragan ame’ sekula’ ago, miek daftar ngaceh kuh sekula’ ago inih mukab kuan tau amung luk inan geragan idi kelayakkan luk litep.

Bang lawe ineh dawa’ anak adi’ nenebpu’ uduh bang kawasan sekula’ idih nguit barey kuan keperluan dapur BTS.

Marey Barey kuan dapur BTS

Agan pana’ sesut barey luk inuit dawa’ anak adi, sekurang kurang neh miek ngaran sesut belanja kuan mela 70 pelajar idih tenaga pelajar luk sekula’ ago Yenih.

Dawa Pemuda BEM Long Tanid nebpu uduh

Pegayam dengan Tuan Pengetua

Pengetua BTS PST.DR. SINTOH YUSOP, D.Th pelaba awang niat kuh acing rombongan inih.

Sepangeh pelayanan dai BTS, sebelum kai muli rombongan inuit Tuan Pengetua ngikak Kabun Sabah Teh idi ngikak sistem Tagal Sg Moroli.

Project Mudut Micro Hydro

Posted: 15 Oktober 2018 in Micro Hydro

2016

Atun Ubur Rayeh idi Dita’ kuan Allah Taman luk bang surga. Agan pana’ pangeh mio ui na neh ngayud idi update webs kinih. Aco sini ui ngalap kareb… nutun nutun ngayud sesut.

Rat uli’ kuh ine kampung rat KL, mulun tebawang pelaba do ramai sen. Iamo kareb peh aco malem perlu neh lapung kuh acang.

Macing aceh terawe nakap compani idi idey luk miek mudut projek hidro kuan bawang tau Long Tanid.

Mawang niat… ui nepapu aceh rurum kuh rat TONIBUNG ieh ineh YB Senator Adrian Banie Lasimbang. Melalui nadeh tau neh ngenau kertas kerja paley miek nakap lun luk miek marey sponser kuh mudut hidro kuan bawang tau.

Lak 2016 tau nimun survey rueb abpa libaluh idi nari kinula’ abpa, kedita’ rueb idi lawe batang paip idi tiang lapung luk inan mudut Hidro ineh.

Mawang niat, bawang tau Kampung Long Tanid miek peruyung pad pad dengan TONIBUNG ngenau idi nakap dalan paley miek nguit acang kuan bawang tau

Melaui kerjasama inih, tau pangeh nengalap dana inan mudut Micro Hydro inih rat nadeh SGP/UNDP

Pekatu dengan lawey projek inih paley miek marey acang kuan amung amung ruma’ luk idih bang bawang tau lun Long Tanid

KAMPUNG LONG TANID 2018

 

LONG SEMADOH TRAVEL & ADVENTURE

Long Semadoh Homestay

Long Semadoh about 100km from Lawas town is a Lun Bawang settlement, located in theBorneo Highlands.

This homestay offers visitors with an excellent opportunity to experience Lun Bawang culture and lifestyle, warmth and friendly hospitality along with nature at its best.

Long Semadoh is perfect natural retreat for those seeking quiet and peaceful surroundings the jungle is an unforgettable experience for everybody that likes to escape the busy normal life and wants to experience more about beautiful natural rainforest biodiversity.

Long Semadoh HomestayActivities

 • Jungle trekking
 • Birdwatching at Paya Maga (Sarawak)
 • Insects Of Borneo (Semadoh Valley)
 • Burial Caves
  (Burial caves are part of the myths and legends of the Orang Lun Bawang of Borneo)
 • Mountain climbing
 • Waterfalls and crystal clear water streams
 • Local Village Tour
 • Unique Lun Bawang cultural and cuisine
 • Long Lidong’s tagang system
 • Merarap Hotspring Lodge

CONTACT FORM

 

Lun Bawang perlu berani, Lun Bawang perlu berubah untuk melakukan anjakan paradigma daripada jaguh kampung kepada juara dunia dan meningkatkan diri daripada Lun Bawang cermalang kepada Lun Bawang terunggul. Lun Bawang  juga  perlu berubah  daripada  kurang berani menjadi  Lun Bawang  yang berani  berjuang menjadi jaguh dunia. Walau pun kedudukan  orang Lun Bawang  pada masa ini boleh  di banggakan ,  tetapi tahap kejayaan itu tidak mencukupi dan memadai untuk menghadapi  lebih banyak lagi cabaran di hari muka. Walau pun orang Lun Bawang  telah Berjaya melalui  cabaran pertam

Penghulu Bakelalan

Penghulu Bakelalan

Melakukan mobiliti  social  daripada masyarakat  yang  suatu masa dahulu daif dan miskin. Kini  menjadi usahawan  dan cendakiawan  kerana  kejayaan sistem pendidikan , namun kini Lun Bawang berdepan  pula dengan  dengan cabaran  globalisasi dan perlumbaan mengejar  ilmu  menjadi semakin  kritikal.  Kalau dulu mereka yang mendapat keputusan baik delam Sijil Pelajaran Malaysia (SPM)  sudah di anggap hebat, tetapi kini mereka yang mendapat iiazah  belum tentu berpeluang mendapat pekerjaan yang baik. Lihatlah berapa jauhnya perubahan  dulu dan sekarang. Tugas kita Lun Bawang  semakin berat  dan pastinya  Kerajaan  tidak dapat  menyediakan  segala-galanya untuk membantu Lun Bawang mencapai hasrat itu. Anjakan paradigma  hanya mampu dilakukan jika Lun Bawang  menjadi insan unggul dan bersungguh-sungguh mengejar ilmu  dan kemahiran. Oleh itu genarasi muda  belajarlah bersungguh sungguh  serta berpegang  kepada pepatah orang Malayu “ Bercita-cita  setinggi langit  kerana  tidak dapat mencapai langit,  paling  kurang  dapat mengapai awan. Justru kerajaan sedar bahawa  pendidikan  menjadi  wahana penting  kepada proses  mobility social dan pentingnya bidang pendidikan, bukan  sahaja  untuk  mendidik,  tetapi juga untuk melahirkan masyarakat yang holistic, berakhlak, beriman dan  mempunyai  kemahiran supaya merika  menjadi insan yang sempurna.

              Kejayaan  Lun Bawang  telah  membuktikan  bahawa pendidikan  mampu menjadi instromen  penting  mengimbangi  strata social yang paling berkesan, selain Ibu bapa ,guru dan pelajar, badan bukan kerajaan (NGO), Korprat dan masyrakat  perlu bergadingbahu menjayakan matlamat itu. Merikalah golongan  yang bertanggungjawab  menentukan kemajuan  masyarakat delam  bidang pendidikan . Demikian  intipati ucapan saya  untuk sebagai dorongan  kepada kita suku jaum Lun Bawang.

Sakian terima kaseh.

Penghulu Goerge Sigar

(PENGHULU BAKELALAN)

Kes Syabu

Kes Syabu

Balan Berauk “Mekalap terawe nai leh…ui iko keli, ui iko nier, ui iko ninger. Tuda sudah anak tau luk neraruh bang sabu… mon buki’ buki’ langen, nekinih budi budi merugu’ kudeng naa cukup akan. Inan te’ luk do neh kedeh(iamo’ mebacey kuan kuh) sabu kanen deh jaka ame’ lati…na rudap 2-3 aco, ame’ lati tebeco kedangan, medacem aco mulu’ pade pakai lapung bicit”

Leslie Sigar “Lumin deh yeh te..kudeng terawe dat di pem, anak deh luk ngalum neh mekeneh sen baru deh na keli’.

Balan Berauk “LS.Setuju ui nemuh. Miek ruen kuh rot peh hal inih sen ermm… pian ui pebale kuan tau amung; Bale kuh, “Bale bale kemuyuh ermm… ide rat arang tau Lun Bawang luk keli muh kuman sabu?” Jawapan neh… ui iko keli, ui iko nier, ui iko ninger…iamo’ ui iko ungeng”…

 Raindee Veeiana “Mula lun tau nekinih dat nan pebala. Kudeng tau ngia’ gio anak deh luk na petulu, luk tu tu neh tau mada dih ngaceku “awa”, iamo tau luk nan deh museh”….

 Leslie Sigar “RV, metu bala mineh..kuan ku peh yeh, anak dui anak tau amung ineh.. ngerawe peh nemuyuh mekeripeh diduih anak di dat luk ruen, na ui ngibpang nedeh wen tau ngilang, na ui ngibpang nedeh inan museh.

Schmuelsons Reid Misu’ ulun teu lunbawang nekinih peh keli kuh, mileh teu mesido’ peh, metik neteu kdg bangsa dulun dih, idih peh luk dat luk ruen bangsa dulun dih ke inan teh share diteu lunbawang teh. Mon bang lak 70’s-80’s do piteb anak adi teu. Sut teh nei bang lak 80’s neh ke mileh ni John Sigar didueh Leslie Sigar neh mada ago ame pelawat, (em baruh pengeh Form 5 tu2 deh neh kereb neh lem), kei nier anak nekinih men, ruen mad peh ieh em kudeng buri teu Ruab di “mado selisih” neh peh. Kian na kidih anak teu nekinih mileh lek kegkuh. Mutuh do mala kudeng nih” 

Winnifred Hendry “BB,ui sokong penuh ku bala mu dan bala kinanak kiteh leslie neh te..mula lun tau nekinih mebala mo mo, mula usin dan pelaba sido buri mada netau nih miskin tapi kekayaan deh di,meli syabu dan kuman syabu dan pengah di peh..bergaya kdg lemulun luk tu tu..padahal..keraja deh nih memang menjijikan”..

 Raindee Veeiana “Richa’ nai peh mon, mebating puet, tipan idih beti ruen taman nai mabal kuh melalid dat gio di, ba dat yama buri kuh mon, iamo, nekinih idih ui ngerawe di lemubed, kudeng yama na mada nekuh mon, idih ui inan tudo luk kudeng nekinih lek?”.. 

Winnifred Hendry “BB.meli dan masui syabu memang keraja paling haram..apa lagi iko luk kuman neh..jadi gila la..sampai mau bunuh orang sudah”..

Leslie Sigar “Luk nan ku dat udeng peh yeh lun 3..megala keli tau lun mula gio luk kudeng ineh mangun bang bawang tau, iamo kebala deh luk ku repet matar bawang d pem, na inan luk kudeng ineh mangun bang bawang tau kedeh..anun ilung deh ngalum di lek em?? Ayu neh na luk inan tau merepet, ratnan luk kudeng ineh petulu tau sendiri peruyung matar gio anak2 tau”..

Balan Berauk “Pengalaman anak rantau, dat niat kuh; megai ui papu idi pegayam dgn mula’ arang anak anak tau luk mepura’ buro rat bang bawang Lawas ame’ bawang dulun ngaceh kuh pian buro ratnan dat/sala ulun luk pangeh inau deh dai bawang tau. Syukur inan luk misu’ ame’ do, iamo’ tawan kuan luk malit dih peh ermm…do neh luk do, dat neh luk dat.

Winnifred Hendry “…asal tau nier gio dua anak tau luk na krja nekinih..mula deh bergaya dan mepitar mada kedeh lun do.. tetapi sedang kan lun tau luk mesusa krja nakap usin luk halal dan inan keraja luk do..na gio deh nih mepad kdeng gio dua anak luk na keraja nih..jadi rat suneh la tau keli anun keraja deh sebenarnya”.. 

Schmuelsons Reid “Sedo neh sen, teu lun biasa nih mangun kuh mateh idih lalid printah termasuk dawa pulis, nengan ngegala kekamen luk dat arang pupu teu. Iamo, na inan anu teu nedawa printah luk patut ngimet bawang teu dgn do. Kudeng buri kinanak Leslie nih pem “anun tu deh ngalum dih lek?” Kudeng na tindakan dawa printah idih pulis melagan leh. Pian teu mala inan deh neh terlibat iamo na cukup bukti te. Kalau mala ratnan pulis teu lunbawang luk terlibat bang aktiviti sala’ petap ula luk keli teu sen, bukti pun inan. Mungkin mei lun nedeh lek em kudih deh na mgegala’ dih. Iano luk merusak ku idih ieh ineh anak2 adi’ idih kinanak2 pupuh teu sendiri. Mepapu peh dgn kwn2 bangsa beken megei deh mala pupuh teu nih mileh, do gio, mekel, idih do liat kuh lemulun, metueh sembayang. Iamo dih peh ngerawe tge Lawas, bawang puun teu sendiri, cukup dat luk ruen lun teu sendiri. Kudeng luk ame metutu’ dih identiti teu nekinih pem. Anak adi’ mon jarang tu2 metik lun, nekinih pem rusap anak teu nih metik, termasuk ngirup peridat kudeng luk ngulun beruh adat luk petap dat tila’ wa’ kuma atun dih. Ruen maad ne dawa Kelabit pupu muneng netau luk sesut mo iap deh, lele 20 lak selisih tecan teu rat nedeh nih,.kian anun laya’ teu tu2 lek? Pupu beken kiuk ame maju, di teu pupu dih kiuk ame pa muci. Sala’2 kdg nih, lemubed kediman mon dih ame kuh pupuh teu asal teu na metueh tuped. Tawan teu lunbawang dih,.

David Muga “…inan luk na muned & pesalah tu tu bang bawang tau Lawas…..

Balan Berauk “Nutum gayam idi pelibal terawe tau; asal ui ngerawe gayam kuh dgn tuda’ tuda’ lun rayeh luk mewakili idi ngakem bang bidang Agama(Gembala) idi Politik (YB/Ketua kampung), Anun luk perlu ruen tau pale inan ‘perubahan’ mangun kuan pupuh tau: 1.KEBANGUNAN ROHANI arang pupuh tau Lun Bawang (Iman, Pengharapan dan Kasih perlu ruen ngeberuh). 2. PENDIDIKAN (anak anak tau Lun Bawang % luk semuet Universiti mesti kiuk ame’ mula’ setanding jumlah populariti penduduk tau LB). 3. EKONOMI (tau mesti setanding dgn pupuh baken. Contoh; kudeng dawa’ kina(business). Lemubed ame’ kuh uluh surat khabar inih…ui ngerawe metu neh ko. Mesti inan luk naa muned bang bawang tau Lawas mepad kudeng buri David Muga neh”

Schmuelsons Reid “Metu neh kinanak BB,.asal ngerawe lemubed ke, amung peh dat ngadan idih dat kekamen tge Lawas dih ke mesti lun teu teh top bg idih. In the 70’2 and 80’s aktiviti gangsterism, peras ugut, anak teu lun bawang top. Na luk tineu dawa pulis keli kuh,.early 90’s syabu semuet bawang teu, pun lunteu teh ame kuh “pusher” idih “sippliers”, tuda lun bawang kikem? Kudeng bala midih pem keli teu lun bawang amung inih sen, iamo na inan official report lek na kudih inan arrest. Perlu inan reformasi bang terawe teu lunbawang bang teluh2 aspek luk tineu muh highlight neh. Sekedueh, penduduk Lawas perlu “demand” action rat neh dawa pulis, wakil2 rakyat (MP/ DUN). Tindakan ineh perlu inan laporan anid lak kuan penduduk Lawas. Kudeng Report Card dih leh,.perlu inian monitoring body luk monitor social and crime indicator bang bawang teu. Ide luk miek nimun amung nih? lun luk tudo bang bawang Lawas. Anti crime publicity cukup perlu. Masyarakat pun perlu, peaceful demonstration. Asal dawa pulis mala situation in Lawas is under control, drug related crime is minimal or under control, ruen duka’ deh provide statistik dih kuan masyarakat. 

Na sinih nih ngesala atau nekap sala iamo perlu teu terima kenyataan bahawa we have reached this grave situation because of:

1. Our own inactions (we, the authority and those who enforce the law),
2. The “thinking” behind Lawas adminstrative arrangement. 
3. Lack of border control to prevent influx of syabu, and all crime elements,
4. Failure and incapability of our own leaders at the grass-root level (Ketua kampung, penghulu to monitor and enforce law and order)
5. Inactive, or almost non existence of NGOs and right activist groups in Lawas such as RELA, Homewatch, etc. 
6. No concerted effort by the authority and the community (incl. community leaders) to prevent crime at their own level of control, and the most significant cause of all,
6. Indifference attitude towards crime and crime prevention.

Balan Berauk “Bang anid kareb perlu inan ‘brainstorming’ arang amung amung tau, rat kuh para pemimpin tau LB (YB-YB, Temenggong, Pemanca, Pengulu, Ketua kampung, JKKK idi Gembala, Pelayan) macing kuh anak anak luk medari. Pegayam mutuh terawe idi ngerawe lemubed 1. ‘lawe sejarah ulun’ pupuh tau lun bawang. 2. Anun keadaan komuniti tau LB nekinih 3. Keadaan komuniti tau LB pada masa depan. 4. Nakap tau anun ‘tindakan’ idi anun ‘komitmen’ tau anid anid burur pale miek ngedo luk pangeh nangun. 

David Muga “muned, do bala & trawe meteluh… kudeng tau pian overcome dat luk mangun bang bawang tau LB Lawas, bang sier ku perlu tu2 pupu tau nganau aceh apu/tepbupun luk rayeh arang tau sendiri dg neteng nelun tau LB luk gembala/pastors/lun melih/experts/professionals/ rayeh pangkat & do kekemen rat eput tana & bawang, pad tau papu pemung idi…PEGAYAM PELIO / ANALYSE / BRAINSTROMING…. ratnan punca dat2 masalah2/hal2 luk ngrusak bangsa tau nekini & kudeng apa tau miek nolong nglubed/ngedo/ ngenak bangsa tau ame do/maju/mileh/petap/ mekaya/peruyung/pebaya & mulun menu nan Tuhan…ini sebuleng dalan/cara tau miek nemun nolong bangsa tau maya dui trawe di.

Balan Berauk “Pengalaman anak rantau: nutun sigayam dgn dawa’ anak anak adi’ tau luk mangud neh ke’, si itun naneh yapeh ‘box instrument’ or ‘mitul’ nidih or ‘Aluminium foil’ or mala istilah ‘guni-guni’. seeyem seeyem peh rimud neh ermm… keli neh sabu neh ko!”

James Upai “Kanid, na usa nganau gayam rayeh2, luk penting bang terawe ku nekini ke, tau berusaha mada idi nasihati anak-anak tau luk sekampung, seruyud dan serumah dgn tau. Ngimun rat luk isut. Tuhan pebala, jereh paya mu tidak sia-sia. GBU

Balan Berauk “Kanid JU. Setuju ui nemuh. Iamo ui inan rapang, luk sinier mateh idi pengalaman kuh sendiri bang bawang tau dai dayeh. Kareb dawa’ anak anak masih medari sikula bang tahun 1-6(SK) muneng inan taman tinan…do ulun deh idi do keputusan luk apen deh bang peperiksaan bang sikula. Inih ngacehkuh ideh muneng ruen taman tinan kinanak idi lun sekampung deh mada idi nier. Iamo, kareb ideh mubuh rat dai dayeh/kampung ame’ bang bandar, ideh mado ratnan taman tinan kinanak idi lun sekampung dengan deh. Mula’ rat arang deh mabpeh iidi metebaya nganau ulun luk dat. mungkin ini kejutan budaya lek? Luk ruen tau ngerawe nekinih… peruyung tau pad pad. pelibal terawe dengan niat luk terbuka, nakap dalan miek ngagka’ masalah dadah/sabu luk pangeh mio mangun kuk kimuh/kanser bang masyarakat tau Lun Bawang. kudeng menipeh peh iyeh sen ermm… peruyung tau pad pad narad mutut uluh neh sen pale mawer te’ iyeh matey”

Taman Tinan Kinanak,

Ui ngalubed Ubur Rayeh idi Dita kuan Allah Taman bang Surga luk inau tau ngiti bang Tuhan Yesus Kristus.

Taman tinan kinanak,

Atun ui mala mutuh do,  anun luk ruen kuh ngayud yenih hanya semata mata bala idi terawe kuh sebuleng. Naa ui nih inan ileh idi metaduk do rat nelun baken. Amung tau mepad mo. Iamo sebagai  sebabpat rat arang anak  Lun Bawang luk merantau idi tudo mado bawang dulun, kareb kai ngalap bala ratnan susa luk mangun, puar puar luk bang niat nai kuh useh idi dat niat ninger idi nier hal luk pangeh nangun.

Iamo ngubur Tuhan idi mawang niat tau agan pana bang mesusa.  Ngaceh kuh anu idi sembayang, tau pangeh nengegala taped tau Lun Bawang bang sebuleng niat idi sebuleng rurum kuan pupuh pupuh baken. Agan pana pelaba useh, tau naa nengalap keputusan bang palad tau sendiri idi ngenau hal hal luk dat kudeng tepun tepun tau luk mebala mon dih.

Yenih ui ngalap tanggungjawab kuh pian mare sesut bala idi rayeh rapet  ayud kuh inih miek ngukab ‘tanga terawe’ tau pupuh Lun Bawang.

22hb, 24hb idi 25hb Sept 2012, bawang tau bandar Lawas luk isuut neria’ rayeh. Naa perlu kuh cerita mekadang amung tau keli.  Pian ui nguyat idi ngukut, nguit netau ngerawe lemubed nier hal luk pangeh nangun. Luk melio keli tau lemulun luk nengate anak tau ineh inih terlibat dengan DADAH(Syabu) idi irup mabuk!

Pale hal inih naa mangun beruh idi ngusag rurum amung pupuh pupuh luk mulun bang bandar Lawas, tau mesti sebuleng niat idi sebuleng terawe! Yenih ui pian kongsi sesut terawe kuh anun luk miek ruen tau kuan pupuh inul tau Lun Bawang, pale pupuh tau miek buren tebaco kedangan.

Taman tinan kinanak, 

Arang pupuh tau Lun Bawang mula saluran penting luk miek ruen tau makai pale bala idi terawe tau miek ruen ngegala. Contoh dai kampung, inan 3 Organisasi luk pelaba penting. Jadi amung tau mesti makai 3 Organisasi inih mare bada mudut mipi anak anak tau pele ideh naa manud mado idi mesaso ngenau hal hal luk dat mepad kudeng kuman Dadah(Syabu).

KAMPUNG

1.Tatek ruma (Taman idi Tinan) – mare bada kuan anak anak luk bang tatek ruma tau sendiri

2. Gereja ( Gembala idi Majlis Gereja) – Mare bada melalui ago bang gereja

3. Kampung (Temenggung, Pemanca, Pengulu, Ketua Kampung idi JKKKK) – Ngedalan idi ngeletep ukum ukum luk mebarat idi petulu pale lun metot idi naa inan penagih dadah bang kampung. 

WAKIL RAKYAT(YB)

Peranan YB YB (Parlimen idi ADUN) luk pangeh pinili tau mangun kuh gatum bala tau pupuh Lun Bawang  kuan kerajaan negeri Sarawak idi meluun te kuan kerajaan pusat Malaysia, Ideh miek nguguh neh dawa jabatan perita mepad kudeng Polis, Kastam, Rela idi jabatan jabatan luk berkenaan, pale lutep ngedalan tanggungjawab deh petecu idi naa mili kareb.

* kudeng miek, nulong mutuh pale bawang tau Lawas naa inan mapet neh dawa’ penjenayah penjenayah  luk inau buang Daerah / buang pulau.

PERSATUAN

Peranan Persatuan Lun Bawang Sarawak(PLBS) pana perlu, melalui persatuan inih tau miek ngacing terawe kuan perita idi nakap dalan pale bala bala idi terawe tau pupuh Lun Bawang miek ruen pupuh baken ninger .

DAERAH LAWAS

Atun, pian ui netau keli kinula iyaap lemulun luk tudo bang Bandar Lawas, Sundar idi Trusan kuan lak 2010:

 1.       Bumiputera Lain termasuk Lun Bawang(17,596),

2.       Melayu(12,771),

3.       Iban(1,079),

4.       Bidayuh(111),

5.       Melanau (190),

6.       Cina (3,244),

7.       India (37),

8.       Lain Lain bangsa  (192)

9.       Bukan Warganegara (1,992)

JUMLAH =  37,212. (Inih naa termasuk iyaap Lun Bawang luk idi dai puneng arur idi bawang baken te(Sabah, Brunei idi Indonesia) 

Pian ui ngitun tuda kinula anak tau Lun Bawang luk keraja idi ngimet kedudukan luk medita idi mangun kuh boss bang opis:

 • MAJLIS DAERAH LAWAS (Bahagian Pentadbiran, Bahagian Kerjaraya, Bahagian Kesihatan Awam, Bahagian Perbendaharaan, Bahagian Penilaian, Bahagian Perpustakaan idi Bahagian Penguatkuasaan)
 • POLIS
 • HOSPITAL
 • JKR
 • JABATAN PENDAFTARAN
 • JABATAN PENDIDIKAN
 • Dll….

Maksud kuh ngitun yenih; pian ui amung tau keli pale pupuh tau Lun Bawang luk mula iyaap bang bandar Lawas inan wakil bang anid anid jawatan idi mangun kuh boss. Kareb peh inan gayam luk perlu pale inan wakil rat paa netau luk miek mare bala idi ngenau keputusan mewakili pupuh tau Lun Bawang.

Kudeng buri dawa’ remarar dih peh; ‘ dulun ngimet tunan tau ngimet binan’ macing peh kareb inan susa idi ria, kareb peh tau ame pebunu, tau pelaba laya idi mate mo mo. Kuh ngudeh? Ngaceh kuh ‘Dulun ngimet tunan karit dih iamo tau hanya ngimet binan neh’

Yenih, kulat mateh tau Lun Bawang! Nakap tau dalan pale anid anid jawatan luk penting bang opis opis luk rayeh dai bandar Lawas, inan wakil anak tau pupuh Lun Bawang luk ngimet jawatan ame kuh boss bang anid anid opis ineh. Mecing kareb, inan peh gayam luk penting sekurang kurang neh inan wakil pupuh tau Lun Bawang miek nganau keputusan luk do kuan tau. Ara tau ‘ dulun ngimet tunan tau ngimet binan’ amung tau keli, iyaap pupuh tau Lun Bawang meluun ula rat nan pupuh baken bang bandar Lawas. 

Taman tinan kinanak,

Setecuneh pad pad tau pekuit bang sembayang. Pekubuk nenau luk do. Melaya idi sala peh luk ruen kai kuma mangud dih muyuh kuma remarar dih neh nguned nekai dengan bada luk petulu.

Tabi idi Sembayang.